Сертифицирани български фирми

Сертификат OHSAS 18001
Отрасъл: Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване

 ВРЗ Вола еко ЕАД - Враца
Разработване, производство и пласмент на метални контейнери за отпадъци и метални конструкции за машиностроенето и енергетиката.
 Вип Стил 2005 ООД - София
Производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма. Изработка на заварени метални конструкции.
 Алумина Елит 2003 ЕООД - Велико Търново  Член на БСК
 Булхим ЕАД - Сливен
Производство и продажба на отливки от черни и цветни метали и сплави. Механична обработка и производство на машинни детайли.
 Бултем ООД - Хасково
 Кабелкомерс (ограничен достъп) ООД - Бургас  Член на БСК
Дистрибуция и търговия на кабели ниско, средно и високо напрежение; електроматериали; ел. машини, апарати и оборудване; аксесоари за кабелни системи; електроинсталационни материали. Производство и търговия на безкислородно високо електропроводимо медно жило.
 Карат перфект ЕООД - Пловдив  Член на БСК
 Крупал ЕООД - Бургас
Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метало-стъклени конструкции, окачени и вентилируеми фасади.
 Ковашко-пресов завод АД - София  Член на БСК
Производство на заготовки за детайли чрез свободно коване, горещо щамповане и дълбоко изтегляне.
 Колос ЕООД - Велико Търново
Производство на съдове под налягане – транспортируеми газови бутилки за пропан бутан (LPG) – автомобилни и битови. Проектиране и производство на газови уреди.
 КММ АД - Шумен
Производство на котли и съдове под налягане, топлообменници, филтри, металоконструкции.
 Инхом - 98 ООД - Аксаково
Проектиране, изработка и ремонт на формови комплекти за стъкларската промишленост. Производство и ремонт на резервни части и оборудване за химическата промишленост.
 Лемекон АД - Елхово  Член на БСК
Производство на свързващи фасонни части от сив чугун и стоманено-сварни конструкции за водопроводни, напоителни и канализационни системи.
 КЦМ АД - Пловдив  Член на БСК
Производство на цинк, олово и техните сплави, кадмий, сребро, злато, сплавите им и прокат от тях, оловно- калаени припои, калаени композиции, техническа сярна киселина и технически цинков сулфат.
 Майкромет ООД - Белене
Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал. Производство на метални конструкции и съоръжения. Търговия с метали.
 Мат ООД - Разград
Проектиране и производство на аварийни и съединителни скоби за тръби. Производство и монтаж на метални конструкции за фотоволтаични електроцентрали.
 Надежда 94 ООД - Кърджали
Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, стъклопакети и окачени фасади.
 Промишлена енергетика АД - Ямбол  Член на БСК
Производство, монтаж и сервиз на изделия в областта на енергетиката.
 Промет Стиил ЕАД - Дебелт  Член на БСК
Производство и реализация на горещо валцувани стоманени изделия от обикновени и специални стомани.
 Прециз Ал ЕООД - Велико Търново [Несъстоятелност]  Член на БСК
Проектиране, конструиране, доставка, изработка и монтаж на стъклени окачени фасади и витрини; метални конструкции, алуминиеви и PVC прозорци и врати; облицовки на сгради с композитни материали и алуминиеви панели. Производство на стъклопакети и панели за вграждане в дограма.
 ММ Галваникс ООД - Драгор
Галванична обработка на метал
 Нове Петков ЕООД - Вардим [Несъстоятелност]
Производство, продажба и монтаж на прозорци и врати от ПВЦ и алуминий, покривни конструкции от алуминий, окачени тавани, окачени фасади и стъклопакети.
 Монтажинженеринг АД - Стара Загора  Член на БСК
Изработване, монтаж и ремонт на метални конструкции, технологично оборудване и тръбопроводи, енергетично оборудване, подемни съоръжения, резервоари и силози, съдове под налягане, електрически и КИП и А инсталации, отоплителни и климатични инсталации.
 Мухарски ООД - София
Производство, доставка и монтаж на алуминиева и pvc дограма, окачени фасади и фасадни обшивки Moody International Ltd Консултант: Суис ЕООД Обхват: Производство, доставка и монтаж на алуминиева и pvc дограма, окачени фасади и фасадни обшивки.
 Перфект строй ЕООД - Троян
Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма. Производство и монтаж на слънчеви колектори за топла вода.
 Метал Електрик ЕООД - Сливен
Производство на стоманорешетъчни стълбове за високо и ниско напрежение и други метални конструкции.
 Металик АД - Стара Загора  Член на БСК
Проектиране, производство, ремонт и монтаж на едрагобаритни корпусни детайли, метални конструкции, металургично, енергетично и минно оборудване, технически и специални газове.
 Металик-Иван Михайлов ЕТ - Пловдив
Производство и монтаж на заварeни метални конструкции и продукти. Изграждане и поддръжка на промишлени и битови газови и отоплителни инсталации. Строителство и ремонт на сгради и прилежащата им инфраструктура.
 Метаком СЛЗ Инвест АД - Плевен
Проектиране и производство на въглеродни и легирани стоманени отливки, отливки от сив, устойчив и сферографитен чугун; дървени моделни комплекти. Механична обработка на отливки.
 Метастрой М 91 - Михаил Спасов ЕТ - Бургас
Инженеринг, изграждане, ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични, вентилационни, газови и слънчеви системи. Доставка на съоръжения. Строителство на сгради. Обследване на сгради и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
 Сиди ООД - Варна
Изработване и монтаж на метални конструкции. Бластиране, боядисване и нанасяне на покрития на метални и бетонови повърхности.
 Солид 55 ООД - София
Проектиране, разработване, производство и монтаж на блиндирани, интериорни и метални врати. Продажба и монтаж на гаражни врати. Гаранционни и след-гаранционни услуги.
 София Мед АД - София  Член на БСК
Производство на продукти от мед, цинк и техните сплави.
 Стомана Индъстри АД - Перник
Производство и търговия на полупродукти (блуми, кнюпели, сляби), горещовалцувани стоманени продукти (дебела ламарина, сортов и фасонен прокат, сфери, калиброван кръг, армировъчни пръти, заварени армировъчни мрежи).
 Таси ООД - Долни Дъбник  Член на БСК
Изграждане и въвеждане в експлоатация на горивни уредби на течни и газови горива, парни и водогрейни котелни централи, отоплителни и вентилационни системи и технологични инсталации. Търговска дейност.
 Транс Секюрити Лимитед ЕООД - Варна
Производство и монтаж на метални конструкции, изграждане на ОВК инсталации, ремонт и поддържане на горивни и газови съоръжения и инсталации. Шреустройство на тръбопроводи, реконструкция и модернизация на енергетично оборудване.
 Трафик Пътна сигнализация ЕООД - София  Член на БСК
Проектиране, производство и търговия на вертикална пътна сигнализация и пътни принадлежности. Изпълнение на хоризонтална пътна маркировка. Монтаж на вертикална пътна сигнализация, светофари и пътни принадлежности.
 Томика Метал АД - Пловдив
Производство и монтаж на инсталации и контейнери за вино, бира, безалкохолни напитки, мляко и консервирани храни, а също и неръждаеми цистерни и съдове под налягане. Производство на арматура от неръждаема стомана.
 Терс-Мошино АД - Перник
Извършване на строително-монтажни работи и на дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на енергетични машини, съоръжения, агрегати и съоръжения с повишена опасност (парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове работещи под налягане, повдигателни съоръжения, промишлени газови инсталации – газопроводи, газорегулаторни пунктове, горивни уредби) и сградни газови инсталации за природен газ. Управление на проекти в изброените по-горе области
 Техникс ООД - Хасково  Член на БСК
Търговия с метали, промишлени стоки, инструменти и строителни материали. Строителство. Монтаж на метални изделия, арматурни заготовки.
 Техенерго ЕАД - София  Член на БСК
Инженеринг по изграждане на автоматизирани разпалващи газо-мазутни горивни уредби и системи за управление и контрол на горивния процес. Разработване и внедряване на управляващи системи за водоподготвителни инсталации и водно-химични режими в електрически, топлофикационни и промишлени централи. Предпускови и експлоатационни химически промивки и пасивация на оборудване в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и ОЦ. Изграждане, рехабилитация и модернизация на ел. подстанции и ел. част и системи за управление и автоматизация на ТЕЦ и ВЕЦ с напрежение до 400 кV. Проектиране, изграждане и експлоатация на SCADA системи в електроенергийните обекти. Изграждане на информационни системи за електроенергийния пазар. Изграждане на системи за автоматизация и управление на транспорта.
 Енергоремонт - Бобов дол ЕАД - Големо село  Член на БСК
Ремонт на турбини, котли, електрооборудване и минно оборудване. Производство на резервни части и продукти за енергетиката. Производство и монтаж на метални конструкции. Безразрушителен контрол и електрически измервания
 Енергоремонт ООД - Сливен
Ремонт на котелно оборудване на енергоблокове в електроцентрали и производство на резервни части за тях.
 Етем България ЕАД - София
Проектиране и разработване на архитектурни системи и вентилируеми фасадни системи. Производство и търговия с алуминиеви профили. Внос и търговия с полуфабрикати от мед, месинг и алуминий.
 Ди Джи Ер Интернешънъл ООД - София
Механична обработка и производство на метални изделия и изработка на щанци.
 Жити АД - Русе  Член на БСК
Производство на пирони, телове и телени изделия.
 Центромет АД - Враца  Член на БСК
Проектиране и производство на центробежно ляти продукти (тръби) от високолегирани стомани за химическата и петролната промишленост, валци за хранително-вкусовата и керамичната промишленост, цилиндрови втулки, пещни ролки.