Кратък фирмен профил

Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
бул. Демокрация 86
тел.: 056/866 404; 866 402; 859 802
факс: 056/859-830
e-mail: odisp@abv.bg
WEB-site: http://www.onkobs.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000053191
Фирмено дело: 2365/2000
Брой служители: 230 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 263 (2016)
Оборот (хил. лв.): 23 422 (2016)
ДМА (хил. лв.): 13 160 (2016)
Капитал (лв.): 6 135 220
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 24.07.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2019 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2019
 Комплект финансови отчети
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ФО
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦК

Не са достъпни новини.