Кратък фирмен профил

Първа инвестиционна банка АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Драган Цанков 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831094393
Капитал (лв.): 110 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 21.06.2018  Предстоящо - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и представя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1ноември 2009г - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; 3. Приемане на ценности на депозит; 4. Дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; 6. Гаранционни сделки; 7. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9. Парично брокерство; 10. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. Придобиване и управление на дялови участия; 13. Отдаване под наем на сейфове; 14. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. Други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (БНБ).
 


Новини

  стр. 1 / 257   стр.    
21.05.2019: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) В БФБ АД са...
21.05.2019: Печалбата на ПИБ за миналата година ще подкрепи резервите...
20.05.2019: Fibank отпразнува 20 години във Варна Fibank (Първа...
03.05.2019: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) ТБ Първа...
02.05.2019: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) ТБ Първа...
24.04.2019: ПИБ удвоява печалбата за година През миналата година "Първа...
09.04.2019: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) ТБ Първа...
08.04.2019: Fibank печели трето дело срещу румънска агенция Fibank е...
05.04.2019: ПИБ: Терасата към апартамента на Георгиев не е била предмет на...
02.04.2019: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) В БФБ АД е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 085 пъти
[2016: 1 886, 2015: 886, 2014: 420, 2013: 840, 2012: 2 059, 2011: 1 196, ... ]