Кратък фирмен профил

ВГЕ-1 ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 4, офис А
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201106713
ИН по ДДС: BG201106713
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 1 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 140 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 390 (2016)
ДМА (хил. лв.): 5 400 (2016)
Капитал (лв.): 10
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Организация, управление и експлоатация на вятърни електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия; както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към консолидирания междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен консолидиран доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления на консолидирана основа по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.