Кратък фирмен профил

Тим Ойл ООД - Харманли


Контакти

Харманли, 6450
ул. Сакар планина 30
тел.: 0373/0885 77 68 00
e-mail: tim_oil02@abv.bg
WEB-site: http://timoil.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126611050
ИН по ДДС: BG126611050
Фирмено дело: 227/2002
Брой служители: 18 (2017)
Финансов резултат (хил. лв.): 268 (2017)
Оборот (хил. лв.): 5 579 (2017)
ДМА (хил. лв.): 987 (2017)
Капитал (лв.): 20 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено произ- водство, външнотърговска дейност /след съответното разрешение/.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли
 Доклад за управлението и дейността на Дружеството
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Приложение към финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки уведомления за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
 Декларация по чл. 100н ал. 4, т.4

Не са достъпни новини.