Кратък фирмен профил

Уинд Сис ООД - София


Контакти

София, 1278
кв. Бенковски, ул. Хоризонт 43
тел.: 02/9366663
факс: 02/936 72 67
e-mail: v.vassilev@windsis.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123689255
ИН по ДДС: BG123689255
Фирмено дело: 15903/2006
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 46 (2016)
Оборот (хил. лв.): 612 (2016)
ДМА (хил. лв.): 2 534 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Разработки, проектиране, изграждане на ветроенергийни паркове, производство и продажба на електроенергия от ветроенергийни и други възстановяеми източници след издаване на съответния лиценз, когато законът го изисква, придобиване, търговия със зелени сертификати, емисии на въглеродни газове съгласно изискванията на закона, както и всички други дейности, незабранени от закона или които се водят по търговски начин съгласно чл.1 ал.3 от тз, след издаване на съответен лиценз, когато има изисквания за това, а при разрешителен режим - след издаване на разрешение.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Уинд Сис ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01 - 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.