Кратък фирмен профил

Благоевградска Бистрица ООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30-32, ет. 7
тел.: 02/9153810
факс: 02/9153843
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175275132
ИН по ДДС: BG175275132
Фирмено дело: 5854/2007
Брой служители: 12 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 990 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 176 (2016)
ДМА (хил. лв.): 15 709 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане на водноелектрически централи и производство на електрическа енергия от вец, вътрешно и външнотърговска дейност, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиционна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, хранителни и селскостопански продукти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Декларация

Не са достъпни новини.