Кратък фирмен профил

Еко Мед 5 ООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Бдин 1
тел.: 02/0878865667
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201687617
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): 126 (2015)
Оборот (хил. лв.): 376 (2015)
ДМА (хил. лв.): 980 (2015)
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, които включват, без да се ограничават до вятърна енергия, биомаса, слънчева и геотермална енергия, проучване и разработване, свързани с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и нейните приложения, предоставяне на консултантски, маркетингови, рекламни и услуги свързани с информационни технологии, включително, но не само такива свързани с консултиране, планиране, разработка, качествен контрол и внедряване на софтуерни и телекомуникационни продукти, както и комисионерство, агентство, търговско представителство, търговия с разнообразни стоки и продукти, включително, но ни само разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, както и всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от закона, като дейностите, подлежащи на регистрационен или разрешителен режим, ще се извършват след съответната регистрация или със съответния лиценз.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмо

Не са достъпни новини.