Кратък фирмен профил

Клепало ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Ген. Тотлебен 30-32, ет. 7
тел.: 02/915 3810
факс: 02/915 3843
e-mail: e.marinova@uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201282323
ИН по ДДС: BG201282323
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 255 (2016)
Оборот (хил. лв.): 527 (2016)
ДМА (хил. лв.): 2 357 (2016)
Капитал (лв.): 1 333 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на фотоволтаични централи, произоводство и пренос на електроенергия, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, складова, лицензионна дейност и такава по осъществяване на стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/ или експлоатация, посреднически сделки и други сделки, незабранени със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Клепало ЕООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.