Кратък фирмен профил

Риц 1 ООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Панайот Хитов 34
e-mail: ritz@dir.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130486922
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): -20 (2015)
Оборот (хил. лв.): 371 (2015)
ДМА (хил. лв.): 1 809 (2015)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, незабранени от закона, чиито обем налага делата им да се водят по търговски начин, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или чужбина, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг, производство на филми, видео и звукозаписи и други подобни дейности, чиито обем налага делата им да се водят по търговски начин, издателска и/или печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Декларация
 Придружително писмо

Не са достъпни новини.