Кратък фирмен профил

Еко Билд Проджект ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Нестор Абаджиев 37
тел.: 032/606350
e-mail: ecoconcult@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203138236
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 13 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 18 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 375 (2016)
ДМА (хил. лв.): 13 486 (2016)
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и екплоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на Еко Билд Проджект ООД - Пловдив
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100о

Не са достъпни новини.