Тарифа за ползване на BEIS

ТАРИФА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МИНИМАЛЕН НАЧАЛЕН ДЕПОЗИТ
Минималният изискуем депозит за откриване на сметка за ползване на BEIS е 200 BGN плюс съответните 20% ДДС. Сумата се изразходва като нормален депозит за ползване на информация.

МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ТАКСА
Независимо от интензивността на ползване на BEIS ежемесечно се начислява такса от 20 BGN.

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Таксите се начисляват автоматично при ползване на съответната услуга до размера на внесения абонаментен депозит.
 на бълг. езикна англ. език
- списък управители на дружество и връзки на управителитеBGN 2BGN 3
- основни акционери на дружествоBGN 1BGN 1,5
- основни съучастия в други дружестваBGN 1BGN 1,5
- финансови данни за дружествоBGN 6BGN 9
- финансови показателиBGN 3BGN 3
- прес-информация (1 съобщение)BGN 0.05BGN 0.1

Цените са без включен ДДС

КЛИЕНТСКИ НАБОР ОТ ФИРМИ
Услугата дава възможност на абонатите да съставят собствен набор от фирми, за които системата автоматично проследява настъпилите промени. За всяка фирма, включена в клиентския набор абоната има неограничен достъп до всички данни за фирмата, за което не се начисляват допълнителни такси.
 на бълг. езикна англ. език
- включване на фирма в клиентския наборBGN 10BGN 15
- месечна таксаBGN 2BGN 3

Цените са без включен ДДС

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ ПО ЗАЯВКА
За онези, които не разполагат с възможност за директен достъп до BEIS или се нуждаят от специализирани извадки, е предвидена услугата изготвяне на справки по конкретно запитване. Справките се изготвят в рамките на три работни дни и се получават по електронна поща.
Ако заявителят е абонат на BEIS-on-line таксите се приспадат от предварително внесения депозит. Таксите се начисляват в зависимост от наличната информация за всяко отделно дружество.
 на бълг. езикна англ. езикна бълг. и англ. език
- Кратък профил на дружество- контактни данни, управители и връзки на управителите, акционери, съучастия, прес-дайджест
BGN 40BGN 50BGN 70
- Пълен профил на дружество - контактни данни, управители и връзки на управителите, акционери, съучастия, финансови данни (баланс и ОПР), финансови показатели прес-дайджестBGN 80BGN 100BGN 140
- Финансови данни за дружествоBGN 40BGN 50BGN 70

Цените са без включен ДДС

Абонаментните такси се плащат по банковата сметка на БИК Капиталов пазар ЕООД:

Уникредит Булбанк АД
BIC code: UNCRBGSF

Банкова сметка (лв.): BG59 UNCR 9660 1019 7708 03

След като получим началния депозит и попълнена заявка за абонамент за достъп до Интернет услугите в BEIS, БИК Капиталов пазар Ви предоставя достъп до услугите.

СИСТЕМА ЗА ТАРИФИРАНЕ
Абонатите на BEIS разполагат с потребителско име и парола за достъп, която могат да променят самостоятелно.
Сметката се зарежда с предварително внесения депозит, върху който се начислява дължимия ДДС. Ежемесечно се отчислява фиксирана сума за месечна абонаментна такса, независимо от размера на ползваната през месеца информация.
При достъп до конкретни данни, автоматично се начисляват съответните такси съгласно тарифата за абонамент за BEIS. Във всеки момент абонатите на BEIS имат достъп до текущото състояние на сметката си.
Системата издава служебни предупреждения при изчерпване на депозита.