Кратък фирмен профил

ЧЕЗ Разпределение България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277958
Капитал (лв.): 1 928 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.11.2020 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на която извършва своята дейност, при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
 


Новини

  стр. 1 / 88   стр.    
09.11.2020: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На проведено...
30.10.2020: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
30.10.2020: КЗК разреши на "Еврохолд" да придобие ЧЕЗ Груп в...
05.10.2020: Още две гимназии се включват в дуалната форма на обучение като...
02.10.2020: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
01.10.2020: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
04.09.2020: Дружества на ЧЕЗ в България успешно преминаха втори надзорен...
28.08.2020: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
04.08.2020: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На проведено редовно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 400 пъти
[2016: 2 311, 2015: 732, 2014: 223, 2013: 446, 2012: 1 187, 2011: 629, ... ]