Кратък фирмен профил

Ти Би Ай Банк ЕАД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131134023
Капитал (лв.): 81 600 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник
Общи събрания: Последно - 11.09.2010 
Предмет на дейност: 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
26.03.2020: "Ти Би Ай Банк" ще емитира облигации "Ти Би Ай Банк" ЕАД получи...
13.03.2020: Три български банки ще подкрепят капитала и бизнес проектите си...
31.05.2019: Приходите на TBI Bank за 2018 г. скачат с 22% на годишна база...
31.05.2019: Приходите на TBI Bank за 2018 г. скачат с 22% на годишна база...
14.03.2019: ББР финансира поредна закъсала фирма със запор от друг...
01.03.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
28.11.2018: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
15.11.2018: TBI Bank придобива миноритарен дял в норвежката дигитална банка...
09.11.2018: TBI Bank придоби дял в скандинавската дигитална банка...
29.10.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 805 пъти
[2016: 627, 2015: 107, 2014: 98, 2013: 197, 2012: 373, 2011: 160, ... ]