Кратък фирмен профил

Обединена българска банка АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 89Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694959
Капитал (лв.): 93 838 321
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 15.04.2020  Предстоящо - 12.06.2020 
Предмет на дейност: Дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или други начини за финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 247   стр.    
21.05.2020: Fitch потвърди рейтинга на ОББ – най-висок сред банките в...
18.05.2020: Пет банки контролират 61.6% от общите активи Общо активите на...
14.05.2020: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ АД са постъпили материали за...
13.05.2020: Банките са одобрили 2171 безлихвени заема от началото на...
07.05.2020: ББР обяви начало на процедурите по програмата за кредитиране на...
30.04.2020: Татяна Иванова влиза в Управителния съвет на ОББ и кънтри...
27.04.2020: Четири банки започват да отпускат безлихвените кредити до 4 500...
22.04.2020: Кабинетът ще спасява бизнеса със заеми за 4.5 млрд. лв. Шест...
21.04.2020: Дванайсет от най-големите банки в страната искат да участват в...
06.04.2020: Банковият мораториум ще важи до 30 юни и ще покрива всякакви...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 069 пъти
[2016: 1 791, 2015: 372, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 062, 2011: 754, ... ]