Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 21 415 928
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 54   стр.    
07.10.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление относно допускане...
07.10.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Съгласно чл. 112д от ЗППЦК,...
04.10.2019: Във връзка с Решение на КФН № 1072-Е от 26.09.2019 г. относно...
27.09.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
27.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомяваме, че с Решение №...
24.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
20.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На 19.09.2019 г. в Търговския...
19.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
17.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
16.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Приключване на подписка и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 996 пъти
[2016: 1 132, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]