Кратък фирмен профил

Солид Инвест АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1680
бул. България 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175099505
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2013 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други права върху недвижими имоти, строеж и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
10.10.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
10.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
09.10.2019: На заседанието си на 08.10.2019 г. КФН реши: 1. Одобрява Селин...
09.09.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
02.09.2016: Със свое решение 621 - ДСИЦ от 02.09.2016 г. Комисията за...
03.02.2011: Два дни след крайния срок за предаване на финансовите отчети за...
09.12.2010: БФБ спира търговията с 65 емисии заради неплатени такси, търси...
12.05.2010: Солид Инвест АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
05.03.2010: Солид Инвест АДСИЦ - София свиква Извънредно общо събрание на...
06.11.2009: Въоръжени до зъби руски спецчасти нахлуха в жилищните блокове в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 150 пъти
[2016: 181, 2015: 44, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 130, 2011: 229, ... ]