Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2021 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
02.12.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Във връзка с настъпване на...
26.11.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
28.10.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София...
28.10.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (DLC) Делта кредит АДСИЦ-София ...
29.09.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (DLC) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
18.08.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (DLC) Уведомление по Регламент (ЕС)...
17.08.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
04.08.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ е постъпила информация от...
03.08.2021: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
03.08.2021: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ е постъпила информация от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 858 пъти
[2016: 1 456, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]