Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.11.2021 
Предмет на дейност: 1. основни услуги: 1.1. първоначална регистрация в системата за безналични ценни книжа; 1.2. предоставяне и поддържане на сметките за ценни книжа; 1.3. управляване на система за сетълмент на ценни книжа. 2. спомагателните услуги: 2.1. услуги, свързани с услуги по сетълмент: а) организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа; б) предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа; в) съгласуване на инструкции, за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване сделки, проверка на сделки. 2.2. услуги, свързани с регистрационните услуги и услугите по централно поддържане: а) услуги, свързани с регистри на акционерите; б) подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания; в) услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително присвояване и управление на isin, и други подобни кодове; г) предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане. 2.3. установяване на връзки между цдцк, предоставяне, поддържане или управление на сметки за ценни книжа във връзка с услуги по сетълмент, управления на обезпечения и други спомагателни услуги. 3. други спомагателни услуги: 3.1. водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с това на регистър на особените залози; 3.2. водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с вписване на финансови обезпечения; 3.3. отчитане във връзка с регулаторните изисквания; 3.4. вписване на обстоятелства по наложени запори от изпълнителни органи; 3.5. предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури; 3.6. предоставяне на информация, данни и справки на държавни и други органи, имащи право да получават съответната информация; 3.7. издаване и поддържане на идентификационни кодове на правния субект (lеi). 4. други услуги, съгласно действащата нормативна уредба: 4.1. откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти; 4.2. регистриране на сделки с финансови инструменти по т.4.1; 4.3. водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти по т. 4.1; 4.4. администриране на финансови инструменти, включително водене книгите на акционерите за безналични акции и облигации; 4.5. обездвижване на финансови инструменти в случаите, определени в нормативните актове; 4.6. други дейности, посочени в наредбата за дейността му и действащите нормативни актове.
 


Новини

  стр. 1 / 647   стр.    
11.10.2021: "Браво Пропърти Фонд" разпредели шестмесечен дивидент от 0,0225...
01.10.2021: "ТЕЦ-Бобов дол" ще направи лихвено плащане по облигациите си на...
08.09.2021: "Телелинк БСГ" ще разпредели дивидент от 0,82 лв. на акция за...
02.09.2021: "Българска фондова борса" планира шестмесечен...
23.08.2021: Дивидент и обратно изкупуване на акции от „Бианор“ ИТ...
11.08.2021: Търговията с привилегировани акции на "София Комерс – ЗК"...
17.11.2020: „Софарма“ АД ще започне изплащането на 6-месечния дивидент на 23...
23.10.2020: „Петрол България“ вече контролира 7.32% от "Петрол" АД „Корект...
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
02.06.2020: На 25 юни ще се проведе инициативата „Ден за акции“. Тя се...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 210 пъти
[2016: 2 183, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]