Кратък фирмен профил

Ботуня енерджи АД - Мездра


Контакти

Мездра, 3100
ул. Ал.Стамболийски 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106622394
Капитал (лв.): 492 395
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 20.06.2020 
Предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия, производство, внос и износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт, инвестиционно проектиране и консултантска дейност в областта на енергетиката, търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители - след получаване на съответното разрешение (лицензия) в предвидените от закона случаи, изграждане и управление на мрежи за природен газ в градските промишлени зони, експлоатация, поддръжка и ремонт на изградени водоизточници, водопроводни мрежи, съоръжения и помпени станции, доставка, захранване и водоснабдяване, пренос и снабдяване с питейна вода, дялово разпределение на количества изразходвана студена питейна вода, изграждане и управление на канализационната мрежа, предоставяне на телекомуникационни услуги, проектиране и изграждане на телекомуникационни съоръжения и системи в страната и в чужбина, събиране, транспорт, третиране и преработка на твърди (битови и промишлени) отпадъци, пречистване (рециклиране) на отпадни води (битови и промишлени) и съответна преработка на калните наноси, облагородяване на замърсените площи, обслужване на града (улично осветление, управление на сгради, паркинги, подлези и др.), озеленяване, поддържане на паркове и градини, парково строителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

10.04.2017: Съдът във Враца отмени солените глоби на скандална ВЕЦ край...
01.10.2009: Синият чип Енемона АД е продал притежаваните акции от капитала...
25.09.2009: Ботуня енерджи АД - Козлодуй свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2009: Ботуня енерджи АД - Козлодуй свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2009: Ботуня енерджи АД - Козлодуй свиква Годишно общо събрание на...
11.11.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във...
25.04.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.12.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
15.01.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Енемона...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 006 пъти
[2016: 684, 2015: 56, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 186, 2011: 9, ... ]