Кратък фирмен профил

Българо-американска кредитна банка АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121246419
Капитал (лв.): 24 691 313
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2019 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.; извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг , гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите за финансови инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 133   стр.    
10.10.2019: БАКБ е изкупила дела на БТК във финтех проекта им "Пейтех" ...
10.10.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) На 07...
10.10.2019: БАКБ придоби 100% от дружество за мобилни...
09.10.2019: Българо-американска кредитна банка приключва процеса по...
10.09.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) На...
10.09.2019: Спират сделките с облигациите на БАКБ на фондовата борса От 18...
03.09.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) Информация...
06.08.2019: БАКБ с 11% ръст на активите, добавя нови 150 милиона в баланса...
05.08.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) С...
31.07.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) ТБ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 805 пъти
[2016: 1 544, 2015: 342, 2014: 300, 2013: 600, 2012: 1 442, 2011: 1 034, ... ]