Кратък фирмен профил

Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Граф Игнатиев 13 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175260931
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.08.2012 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
10.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
10.10.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.03.2016: Във връзка с установени промени обявени в Търговския регистър...
11.03.2015: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
27.02.2015: На свое заседание от 25.02.2015 г., Комисията за финансов надзор...
05.04.2012: Във връзка с влизане в сила считано от 01.04.2012 год. на...
04.01.2012: Търговията с акциите на "Химко", "Полимери" и още 31 компании е...
29.07.2011: Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ-София (GEA) На проведено ОСА от...
13.07.2011: Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ-София (GEA) Поради липса на кворум...
14.06.2011: Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ-София (GEA) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 932 пъти
[2016: 109, 2015: 50, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 196, 2011: 157, ... ]