Кратък фирмен профил

Пи Ар Си АДСИЦ - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 139
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175326309
Капитал (лв.): 19 692 450
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.11.2021 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвежими имоти (секюритизация на недвижими имоти) покупка на правото на собственост и др вещни права върху недвижими имоти извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление отдаване под наем лизинг или аренда и(или( продажбата им както и извършване на др търговски дейности пряко свързани с осъществяването на посочените погоре дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
26.11.2021: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) На проведено извънредно ОСА от...
15.10.2021: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) Във връзка с решението за...
14.10.2021: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква...
30.06.2021: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2021: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква...
12.10.2020: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено на 11.08.2020 г. ОСА на...
13.08.2020: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
09.07.2020: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ АД са постъпили материали за...
01.10.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) Във връзка с прието решение за...
02.07.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 300 пъти
[2016: 971, 2015: 157, 2014: 84, 2013: 169, 2012: 354, 2011: 156, ... ]