Кратък фирмен профил

Централна кооперативна банка АД - София


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831447150
Капитал (лв.): 113 154 291
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.06.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; банката извършва и следните дейности: 1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. (отм.. 06.2009г) 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб).
 


Новини

  стр. 1 / 228   стр.    
18.10.2018: Централна Кооперативна Банка попада в топ 30 на най-добрите...
25.09.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.09.2018: Консолидираните приходи от такси и комисионни на ЦКБ се...
03.09.2018: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) В БФБ АД е...
30.08.2018: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) На 28.08.2018г....
27.08.2018: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) Проучване и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 370 пъти
[2016: 891, 2015: 395, 2014: 245, 2013: 491, 2012: 1 309, 2011: 1 017, ... ]