Кратък фирмен профил

Атолово Солар ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Майор Първан Тошев 26, ет. 1, ап. 1
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200759056
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 3 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 551 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 044 (2018)
ДМА (хил. лв.): 12 128 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Строителство, експлоатация, поддръжка и ремонт на енергоизточници - соларни, ветрогенератори, водно и топло електрически централи; производство на ел. енергия от възобновяеми енергоизточници; извършване на покупки на стоки с цел продажби в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба; извършване на продажба на стоки от собствено производство с цел постигане на печалба; извършване на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки с цел постигане на печалба; извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в република българия законодателство с цел постигане на печалба.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Атолово-Солар ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Атолово-Солар ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Атолово-Солар ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. Отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

Не са достъпни новини.