Кратък фирмен профил

Фей енд ко ООД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Изгрев, ул.Елемаг, бл. 309, ет. 3, ап. 10
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200432763
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 1 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 497 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 1 651 (2018)
ДМА (хил. лв.): 5 438 (2016)
Капитал (лв.): 1 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Управление на недвижимо имущество. консултантски услуги. посредническа дейност. други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за ФЕЙ енд КО ООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

Не са достъпни новини.