Кратък фирмен профил

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203645531
Капитал (лв.): 2 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 12.11.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
15.11.2021: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) На...
03.11.2021: ФНИБ вече има приходи от "Синерджи Тауър", но губи наемател в...
22.10.2021: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) На...
22.10.2021: "БПД Индустриален ФНИ" задвижи покупката на логистичен център в...
12.10.2021: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) БПД...
20.09.2021: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) БПД...
17.09.2021: Във връзка с Решение на КФН № 670-Е/14.09.2021 г. относно...
16.09.2021: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (BPDW) На...
27.08.2021: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (BPDW) На...
28.07.2021: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (BPDW) Във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати