Кратък фирмен профил

Еколуминус ЕООД - София


Контакти

София, 1434
ж.к. Симеоново, ул. 66-та No 2
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175425087
ИН по ДДС: BG175425087
Фирмено дело: 19033/2007
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 151 (2016)
Оборот (хил. лв.): 337 (2016)
ДМА (хил. лв.): 243 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, доставка, монтаж, изграждане и въвеждане в експлоатация на електроенергийни обекти, вътрешна и външна търговия, извършване на всички видове дейности, позволени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Еколуминус ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Еколуминус ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Еколуминус ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

Не са достъпни новини.