Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Сава 2
тел.: 052/650567, 650577
факс: 052/651525
e-mail: dkc5@abv.bg
WEB-site: http://www.dkc5varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813152934
ИН по ДДС: BG813152934
Фирмено дело: 4517/99
Брой служители: 74 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 4 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 1 275 (2018)
ДМА (хил. лв.): 316 (2016)
Капитал (лв.): 347 800
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”

Не са достъпни новини.