Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул „ Народни будители ” № 5
тел.: 052/370570, 370567, 370562
факс: 052/ 370-561
e-mail: dkc2_varna@abv.bg
WEB-site: http://www.dkc2varna.info
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103517178
ИН по ДДС: BG103517178
Фирмено дело: 760/2000
Брой служители: 33 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -10 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 516 (2018)
ДМА (хил. лв.): 207 (2016)
Капитал (лв.): 243 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Финансови отчети - Баланс, ОПР, ПП, Собствен капитал
 Справки шестмесечни по чл. 32/1/7 и чл. 33/1/6 от Наредба 2
 Декларация по чл. 100 О ал. 4, т. 3 , буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 О ал. 4, т. 3 , буква „б” от ЗППЦК
 Вътрешна информация съгласно регламент ЕС № 596/2014
 Допълнителна информация към чл. 33/1/7 от Наредба 2
 Приложение 9
 Приложение към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.